Ga verder naar de inhoud

HR Kompas werkt voor HR

en ondersteunt lokale & provinciale besturen bij het ontwikkelen van hun HR-beleid.

Hoe? lees verder onder de afbeelding!

Drie in­vals­hoe­ken per halte

 • Kennis Vinden

  Hier ligt de nadruk op regelgeving, toelichting en voorbeelden. Dit is de plek waar je op zoek gaat naar juridische informatie en goede voorbeelden voor jouw praktijk, met minimale inzet van tijd, kennis en com­pe­ten­ties. 

 • Kennis Delen

  Hier draait alles om inspiratie en prak­tijk­ca­ses. Je vindt prak­tijk­voor­beel­den, hand­lei­din­gen, pro­ces­be­schrij­vin­gen en mo­del­do­cu­men­ten die je kan aanpassen aan jouw context, met beperkte investering van je eigen middelen. Ook vind je hier een forum voor ken­nis­de­ling.

 • Kennis Bouwen

  Deze invalshoek richt zich op visie, theorieën en methodieken. Je vindt hier informatie uit we­ten­schap­pe­lijk onderzoek, the­o­re­ti­sche concepten en me­tho­do­lo­gie­ën om zelf te bouwen aan jouw HR-beleid. 

  Blijf op deze website om jouw kennis verder op te bouwen!

 • De halte ‘strategie’ bespreekt hoe je HR inwerkt in de strategie en doelen van de organisatie. Het benadrukt het belang van strategisch HR-beleid, sta­ke­hol­der­ma­na­ge­ment en geeft handvaten voor het vergroten van de impact van HR.

 • De halte 'aanwerven' biedt je inzichten in hoe je werknemers goed aantrekt en verwelkomt in de organisatie. Je kan er mee aan de slag voor het rekruteren, selecteren en onboarden van nieuwe collega's. En je leert bouwen aan jouw employer branding.

 • In de halte 'verlonen' ga je aan de slag met het eerlijk en recht­vaar­dig belonen van medewerkers. Hieronder vallen de thema’s salaris, func­tie­clas­si­fi­ca­tie, al­ter­na­tie­ve verloning (ca­fe­ta­ria­plan) en het waarderen van ervaring en prestaties.

 • De halte 'ontwikkelen': hier ga je aan de slag met de groei van medewerkers. Onder deze halte worden leren & ont­wik­ke­ling en evaluatie & pres­ta­tiema­na­ge­ment besproken.

 • In de halte 'opvolgen' werk je aan het contact houden met medewerkers tijdens hun te­werk­stel­ling binnen jouw organisatie. Je gaat aan het werk met thema’s als retentie, afwezigheid, leiderschap en flexibel werken.

 • De halte 'uitzwaaien', hier ga je aan de slag met een goed afscheid van medewerkers.

Over HR Kompas

 • Is er voor uw lokaal bestuur

  Met het kompas ga je zelf aan de slag met jouw HR-Beleid. Het nieuwe besluit Rechts­po­si­tie­re­ge­ling geeft lokale besturen ruimte om een vernieuwend HR-beleid uit te werken. 

  Zes haltes en drie in­vals­hoe­ken inspireren je om, gewapend met degelijke kennis, zelf aan de slag te gaan.

 • Geeft richting aan

  Afhankelijk van jullie aanwezige com­pe­ten­ties, beschikbare middelen en pri­o­ri­tei­ten kies je een halte & invalshoek. 

  Be­leids­be­slis­sin­gen- en keuzes zijn best in lijn met de bredere HR- en or­ga­ni­sa­tie­doel­stel­lin­gen. Het HR Kompas geeft je richting, maar geen hapklare antwoorden.

  Per halte vind je een voorgesteld stappenplan. Pak het vast en pas het aan op maat van jouw organisatie.

 • Een dynamisch instrument

  Het kompas leeft. Nieuwe inzichten & documenten zullen blijvend toegevoegd worden. Zo wordt het een steeds waar­de­vol­ler hulpmiddel bij het vormgeven van jouw HR-beleid.

  We nodigen je uit om hier regelmatig terug te keren, samen bouwen we een sterker en effectiever HR-landschap voor de toekomst.

Het HR Kompas is een sa­men­wer­king tussen