Ga verder naar de inhoud

Halte Strategie

Ontdek hoe je als lokaal bestuur een consistent en effectief HR-beleid vormgeeft.

Ontdek de bouwstenen van een effectief HR-beleid

Welkom bij deze cruciale halte op je reis naar HR-excellentie. Hier onthullen we de essentie van het vormgeven en uitvoeren van een HR-strategie die aansluit bij de kernambities van je organisatie. Ontdek hoe je een HR-beleid kan ontwikkelen dat niet alleen de strategische doelstellingen ondersteunt, maar ook actief bijdraagt aan de realisatie ervan. De inzichten die we delen, werpen licht op deze fundamentele vraagstukken, gesteund door een solide wetenschappelijke basis. De bronnen die we daartoe hanteerden, vind je onderaan deze pagina.

Kernthema's onder de loep:

 • Strategische impact vergroten: ontdek hoe een strategisch HR-beleid niet alleen een oplossing is voor personeelszaken, maar ook een cruciale factor in het behalen van bedrijfsdoelstellingen.
 • Beter beslissingen maken: door gebruik te maken van diverse informatiebronnen en deze kritisch te benaderen, maak je betere beslissingen.
 • Organisatieverandering (Change): tips en kennis om de kans op succes bij verandering in de organisatie te vergroten.

Naast praktische definities en direct toepasbare tips, duiken we dieper in de wetenschap achter deze thema's en bieden we leesmateriaal voor wie zijn kennis wil verdiepen.

Waarom is een effectieve HR-strategie belangrijk?

Een sterk en strategisch HR-beleid is een springplank naar succes. Geen enkel HR-model past universeel; de kracht ligt in maatwerk dat de unieke doelstellingen van jouw organisatie centraal stelt. Door te zoeken hoe je HR kan integreren in de doelstellingen van jouw bestuur, ontgrendel je het volledige potentieel van jouw organisatie en haar medewerkers.

Een doordacht HR-beleid gaat verder dan het oplossen van personeelsproblemen. Het vormt de basis voor het bereiken van de doelstellingen van je bestuur. Een strategisch HR-beleid maakt organisaties proactiever, biedt een kader om toekomstige uitdagingen met vertrouwen aan te gaan en helpt om een werkomgeving te installeren die zowel de structuur van de organisatie als het welzijn van de medewerkers verbetert. De magie gebeurt wanneer HR niet op zichzelf staat, maar samenwerkt met andere afdelingen om de doelen en strategieën af te stemmen op de algehele visie en ambities van de organisatie.

Aan de slag?

Hieronder helpen we je op weg om de HR-strategie in jouw organisatie aan te pakken. Een standaardaanpak kunnen we niet bieden, iedere organisatie is anders en heeft andere doelen. Wel helpt de kennis die hier verzameld wordt om een HR-beleid en -acties vorm te geven die onderling consistent zijn en helpen om organisatiedoelstellingen te bereiken. Onder Kennis Delen vind je een algemeen projectplan dat je helpt om een HR-project aan te pakken.

Ook delen we een instrument dat helpt om zicht te krijgen op HR-thema's waar je prioritair aandacht aan dient te verlenen, en thema's waar je als organisatie meer matuur in bent.

Ontdek waar je bestuur staat op vlak van HR

Poolhoogte is een instrument dat helpt om keuzes te maken op vlak van HR-strategie. Je leert er wat de HR-prioriteiten zijn in je organisatie en hoe klaar je bent om aan de slag te gaan met die prioriteiten.

We raden je aan het instrument in te zetten voor de analysefase in het bepalen van je HR-strategie.

HR-strategie: focus & de doelstellingen van jouw organisatie realiseren

 • Aan de hand van een doelstellingencascade bepaal je de doelstellingen van jouw HR-strategie. Deze doelstellingen helpen je bepalen wat je op korte en middellange termijn dient te realiseren. En je zorgt ervoor dat HR-keuzes ertoe bijdragen dat de doelstellingen van jouw bestuur een grotere slaagkans hebben.
 • Het Human Capital Bridge Model helpt je om sterke HR-beslissingen te nemen.

Je kan de doelstellingencascade en het Human Capital Bridge Model beschouwen als instrumenten die helpen om HR in jouw organisatie op koers te houden.

De strategie vereist verandering in de organisatie, wat nu?

Organisatieverandering, of change, is een topic waarover veel gezegd en geschreven is. Maar wat zijn nu goede ankers waarop je beroep kan doen? Er bestaat geen one size fits all, maar we kunnen je wel duidelijke richtlijnen geven die een sterke impact hebben op een mogelijke succesvolle verandering.

Er zijn een aantal richtlijnen die je kan volgen om de organisatie aan boord te krijgen en tot werkelijke gedragsverandering te komen.

Hoe vind je goede evidentie om HR-beslissingen te nemen?

Stel je hebt een HR-beslissing te nemen. Hoe kan je evidentie vinden die een goed geïnformeerde beslissing mogelijk maakt? Ontdek hier onze aanbevelingen.

Waar helpt Poolhoogte je mee?

Poolhoogte is ontworpen om inzicht te verkrijgen in de huidige stand van zaken van verschillende HR-thema’s binnen jouw organisatie. Het zal je geen hapklare antwoorden geven, maar wel aan het denken zetten. Door de maturiteit en prioriteit van elk thema te beoordelen kan je:

 • begrijpen welke praktijken goed ontwikkeld zijn en welke nog verbetering behoeven;
 • begrijpen over welke thema’s onenigheid bestaat in de organisatie;
 • een gesprek starten om het HR-beleid strategisch te plannen;
 • middelen optimaal inzetten.

Wat bedoelen we met prioriteit?

Prioriteit verwijst naar het belang en de urgentie die een organisatie toekent aan een specifiek HR-thema. Een hoge prioriteit betekent dat er onmiddellijke aandacht en middelen aan (moeten) worden besteed, terwijl een lage prioriteit aangeeft dat het minder centraal staat.

Wat bedoelen we met maturiteit?

Maturiteit verwijst naar de ‘volwassenheid’ en effectiviteit van een specifiek HR-thema binnen jouw organisatie. Een hoge maturiteit betekent dat HR-praktijken goed ontwikkeld en effectief zijn. Een lage maturiteit geeft aan dat er ruimte is voor verbetering in de HR-benaderingen van de organisatie.

Aan de slag

Stap 1: registreren als organisatie

Zo maak je je als organisatie bekend op Poolhoogte. Surf naar Poolhoogte en klik op registreer. De beheerder van de organisatie registreert ze en zal ook gebruikers kunnen toevoegen.

Stap 2: nodig collega's uit om de vragenlijst in te vullen

Eens je registratie als organisatie wordt goedgekeurd, kan je als beheerder gebruikers toevoegen en je collega's uitnodigen om de bevraging in te vullen.

Het is erg zinvol om een brede bevraging te doen in de organisatie, zo krijg je een nuttig beeld dat jouw HR-beleid kan voeden.

Stap 3: interpreteer het groepsrapport

Van zodra meerdere collega's hun antwoorden ingediend hebben, verschijnen ze in het groepsrapport. Deze resultaten geven je inzicht om je HR-beleid en -strategie te optimaliseren.

Meer weten over specifieke thema's?

 • Stra­te­gi­sche impact vergroten

  Ontdek hoe strategisch HR-beleid niet alleen een oplossing is voor per­so­neels­za­ken maar ook een cruciale factor in het behalen van be­drijfs­doel­stel­lin­gen.

  Meer informatie

 • Beter be­slis­sin­gen maken

  Door gebruik te maken van diverse in­for­ma­tie­bron­nen en deze kritisch te benaderen, maak je betere be­slis­sin­gen.

  Meer informatie

 • Or­ga­ni­sa­tie­ver­an­de­ring (Change)

  Tips en kennis om de kans op succes bij verandering in de organisatie te vergroten.

  Meer informatie

In­vals­hoe­ken

 • Kennis Vinden

  Meer informatie over regelgeving plus toelichting en voorbeelden

 • Kennis Delen

  Prak­tijk­voor­beel­den, hand­lei­din­gen, pro­ces­be­schrij­vin­gen en mo­del­do­cu­men­ten die je kan aanpassen aan jouw context

 • Kennis Bouwen

  Hieronder meer inhoudelijk onderbouwde kennis. Deze kennis vind je hier, op hrkompas.be!

Abrami, P. C., Bernard, R. M., Borokhovski, E., Wade, A., Surkes, M. A., Tamim, R., & Zhang, Dai. (2008). Instructional interventions affecting critical thinking skills and dispositions: A stage 1 meta-analysis. Review of Educational Research, 78(4), 1102–1134

Lai, E. R. (2011). Critical thinking: A literature review. Pearson's Research Reports, 6(1), 40-41.

Boudreau, J. W., & Ramstad, P. M. (2005). Talentship and the evolution of human resource management: From professional practices to strategic talent decision science. Human Resource Planning Journal, 28(2), 17-26.

Barends, E., Rousseau, D.M., & Briner, R.B. (2014). Evidence-Based Management: The Basic Principles. Amsterdam: Center for Evidence-Based Management

Stouten, J., Rousseau, D. M., & De Cremer, D. (2018). Successful organizational change: Integrating the management practice and scholarly literatures. Academy of Management Annals, 12(2), 752-788.